Ontslag met een vaststellingsovereenkomst

De arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Een ontslag met wederzijds goedvinden (via een vaststellingsovereenkomst) zal niet vaak voorkomen, als het arbeidscontract was aangegaan voor bepaalde tijd. In dat geval eindigt de arbeidsovereenkomst immers al van rechtswege, nadat de tijd is verstreken, die was afgesproken.

Tussentijds beëindigen

Toch kan er behoefte zijn de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd tussentijds, dus voor de einddatum in het contract, te laten eindigen. Dat kan bijvoorbeeld in het geval er onvoldoende werk voorhanden is en het arbeidscontract voorlopig nog niet afloopt.

Tussentijds opzegbeding

Wil de werkgever overgaan tot tussentijdse beëindiging, dan is het belangrijk om eerst na te gaan of schriftelijk een zogenaamd tussentijds opzegbeding is overeengekomen. Is dat het geval, dan kan de werknemer in aanmerking komen voor WW, na ontslag met een vaststellingsovereenkomst. Voorwaarde is dat in de vaststellingsovereenkomst rekening is gehouden met de voor de werkgever geldende opzegtermijn, de dag waartegen kan worden opgezegd en de dag van het aangaan van de vaststellingsovereenkomst.

Geen tussentijds opzegbeding

Is er geen schriftelijk tussentijds opzegbeding overeengekomen, dan kan de werknemer niet eerder in aanmerking komen voor WW, dan nadat de looptijd van het contract is verstreken. In zo’n geval is het aangaan van een vaststellingsovereenkomst niet zinvol.

Ontslagregelen.nu

In onze tool vragen wij u of de arbeidsovereenkomst tussen partijen voor bepaalde tijd of onbepaalde tijd is aangegaan. Het antwoord verwerken wij niet in de definitieve vaststellingsovereenkomst. Deze sturen wij u toe, nadat een van beide partijen akkoord is gegaan met het laatste voorstel van de andere partij. De vraag en het antwoord dient enkel als reminder en aandachtspunt voor partijen en hun adviseurs (volgers binnen de tool).