Gebruikersvoorwaarden

 1. Ontslagregelen.nu (Van Wordragen Juristen B.V.) (Ontslagregelen.nu) (KvK#09130429, Buskesdries 13b, Andelst) levert diensten, in persoon en als software-as-a-service via onze website https://www.ontslagregelen.nu (de Website).
 2. Heeft u vragen over deze gebruikersvoorwaarden of onze diensten? Neem dan contact met ons op via info@ontslagregelen.nu.

Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Ontslagregelen.nu aan u als gebruiker (de Gebruiker).
 2. Behalve voor zover dat naar Nederlands recht onmogelijk is, is iedere aansprakelijkheid van Ontslagregelen.nu beperkt tot het bedrag dat door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Als geen uitkering door die verzekering mocht plaatsvinden, om welke reden dan ook, is aansprakelijkheid beperkt tot het in totaal door Ontslagregelen.nu aan een Gebruiker in rekening gebrachte bedrag. Een aanspraak vervalt als Ontslagregelen.nu niet binnen een jaar na de ontdekking van de gebeurtenis die aanleiding geeft tot aansprakelijkheid, hiervan schriftelijk in kennis is gesteld.
 3. Deze algemene voorwaarden gelden niet alleen voor Ontslagregelen.nu, maar ook voor alle personen betrokken bij de uitvoering van de opdracht voor een Gebruiker. De Gebruiker vrijwaart Ontslagregelen.nu tegen alle aanspraken van derden die op enige wijze verband houden met de uitvoering van de Diensten.
 4. Wij zullen deze algemene voorwaarden op verzoek kosteloos aan u toezenden. Zij zijn ook beschikbaar op de Website.
 5. Als een deel van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van deze algemene voorwaarden of de overeenkomst waarop zij van toepassing zijn. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.

Diensten

 1. Ontslagregelen.nu biedt een online softwareoplossing aan voor het onderhandelen over en samenstellen van een vaststellingsovereenkomst bij ontslag met wederzijds goedvinden, alsook ondersteunende en aanvullende diensten, zoals onderhandelingenbeheer, technische ondersteuning en begeleiding, digitaal ondertekenen en juridisch advies (de Diensten). Wij leveren de Diensten op grond van een opdrachtovereenkomst, en we hebben een inspanningsverplichting om deze zo goed mogelijk te leveren.
 2. Voor alle abonnementen geldt een initiële termijn van 12 maanden, tenzij anders vermeld op de Website. U kunt na de initiële termijn uw abonnement opzeggen, met een opzegtermijn van 1 maand.
 3. Als u uw abonnement wijzigt naar een ander abonnement dan geldt opnieuw een initiële contractstermijn van 12 maanden.
 4. Omdat Ontslagregelen.nu bij abonnementen gebruik maakt van automatisch incasseren heeft de klant de mogelijkheid om een afschrijving te storneren. Wij wijzen er op dat een ongeoorloofde stornering kosten met zich mee brengt. Wij rekenen hiervoor een gemaakte administratiekosten met een maximum van €40,- ex. btw per stornering. Wij verzoeken u dan ook om niet te storneren, maar om contact op te nemen met info@Ontslagregelen.nu.com indien u het niet eens bent met een afschrijving.
 5. Het onderhandelen over een vaststelingsovereenkomst bij ontslag is gratis. Aan de toezending van de vaststellingsovereenkomst (in PDF formaat) zijn kosten verbonden. Deze kosten kennen wel of geen toeslag op de prijs, afhankelijk van de gekozen betalingsmethode.
 6. De spelregels rondom het onderhandelen en toezenden van de vaststellingsovereenkomst zijn vindbaar op de website, meer in het bijzonder onder de categorie Help & Support. Deze spelregels kunnen tussentijds worden aangepast. Steeds gelden de laatst ge-update spelregels. Voor u als gebruiker zijn de spelregels van toepassing.

Tegenstrijdig belang

 1. Ondanks het aanbod van voor de werkgever en werknemer aanvullende adviesdiensten door onderscheiden partijen, kan het voorkomen dat een Gebruiker juridisch advies vraagt over een juridisch probleem waarbij een wederpartij ook een Gebruiker is van onze juridische adviesdienst. In die gevallen heeft geen van beide Gebruikers een voorkeursrecht op de juridische adviesdienst van Ontslagregelen.nu.
 2. Ontslagregelen.nu doet geen onderzoek naar het bestaan van een eventueel tegenstrijdig belang bij het geven van advies. Mocht dit toch naar voren komen dan zal Ontslagregelen.nu dit echter direct melden en de juridische adviesdienstverlening aan beide Gebruikers opschorten.
 3. Gebruikers zijn vrij om gebruik te blijven maken van onze juridische adviesdienstverlening.
 4. Het gebruik van onze software (om te onderhandelen, of de vaststellingsovereenkomst te genereren of te doen toezenden) en/of of het afnemen van technische (gebruikers-) ondersteuning of begeleiding leidt niet tot tegenstrijdig belang.

Gebruik van Ontslagregelen.nu.com en de Software

 1. Als u gebruik wilt maken van onze Software, moet u zich registreren op onze Website. U bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de Software en de veiligheid van uw account.
 2. Uw account is persoonlijk. Houdt uw accountgegevens en wachtwoord strikt geheim.
 3. Medewerkers van Ontslagregelen.nu hebben toegang tot uw account als dat voor het verlenen van onze diensten noodzakelijk is.
 4. Medewerkers van Ontslagregelen.nu hebben geen toegang tot inhoud van onderhandelingen en contracten van een Gebruiker, tenzij de Gebruiker hier toestemming voor geeft. Zie ook ons privacy beleid op de Website.
 5. Wij hebben het recht een account (tijdelijk) te blokkeren. Dit doen wij als wij het redelijke vermoeden hebben dat met uw accounts in strijd wordt gehandeld met de wet of deze algemene voorwaarden.

Geheimhouding

Wij zijn verplicht al uw vertrouwelijke informatie geheim te houden. Onder 'vertrouwelijke informatie' begrijpen wij alle informatie waarvan u heeftt aangegeven dat deze vertrouwelijk is of waarvan het uit de aard van de informatie voortvloeit.

Garantie

 1. Ontslagregelen.nu garandeert dat de vaststellingsovereenkomst, die via de Software gemaakt worden, juridisch up-to-date zijn, worden samengesteld aan de hand van een voor de gebruiker kenbaar sjabloon en de gegevens in het laatste voorstel van de ene partij, waarmee de andere partij heeft ingestemd.
 2. Overige content zoals landingpages, blogs, nieuwsbrieven worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, maar Ontslagregelen.nu is niet aansprakelijk voor enige onjuistheden in deze bronnen.
 3. Deze garantie is een niet-goed-geld-terug garantie, maar Ontslagregelen.nu mag ook het gebrek eerst herstellen zonder nadere kosten binnen een termijn van 14 dagen. Wordt het gebrek niet naar tevredenheid hersteld binnen deze termijn dan betalen wij de aanschafwaarde van het contract terug.
 4. Ontslagregelen.nu is niet aansprakelijk voor onjuiste feitelijke omstandigheden die door een Gebruiker zijn verstrekt, of de (rechts)gevolgen van een afgesloten, door ons toegezonden vaststellingsovereenkomst bij ontslag.
 5. De garantie vervalt 30 dagen na aankoop van het contract. Geld kan alleen retour gestort worden op de rekening waarvan de betaling is gedaan. Wij bieden altijd de mogelijkheid om het contract om te ruilen – ook na 30 dagen – voor een contract dat u wel nodig hebt om het probleem op te lossen. Onze medewerkers staan voor u klaar om u te helpen bij het maken van een keuze. U hoeft niet bij te betalen indien het juiste contract duurder is.
 6. De niet goed, geld terug garantie geldt niet:
  • voor betalingen aan derden waarover door ons is geadviseerd;
  • wanneer uw feitelijke situatie wijzigt waardoor uw juridische behoefte wijzigt.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan Nederlands recht.
 2. Bij eventuele geschillen is de rechtbank te Arnhem exclusief bevoegd.

Deze pagina is het laatst gewijzigd op 1 januari 2017.