Het re-integratiebeding

Het re-integratiebeding

Sinds 1 januari 2014 zijn werkgevers, gedurende een periode van maximaal 12 jaar, financieel verantwoordelijk voor een medewerker die ziek uit dienst gaat, of die binnen vier weken na het eindigen van de arbeidsovereenkomst (de einddatum) ziek wordt.

Premiedifferentiatie

Deze financiële verantwoordelijkheid is vertaald naar een hogere premie, die de werkgever voor zijn personeel moet betalen voor de verzekering Ziektewet en WGA, als zo’n instroom in de Ziektewet of WGA zich heeft voorgedaan. In welke mate de werkgever deze premiedifferentiatie merkt, is afhankelijk van de vraag of hij door UWV is aangemerkt als kleine, middelgrote, of grote werkgever. Werkgevers krijgen over dit onderwerp altijd een schriftelijke beschikking van UWV.

Eigenrisicodragerschap

Het kan zo zijn dat de werkgever ervoor heeft gekozen eigenrisicodrager te worden voor de Ziektewet en/of WIA/WGA. In dat geval betaalt de werkgever de uitkeringen, waarop de arbeidsongeschikte (ex-)werknemer op grond van deze wetten recht heeft, uit eigen zak (althans via een private verzekeraar). Bovendien rusten op deze eigenrisicodragers verplichtingen met betrekking tot verzuimcontrole en re-integratie. Anders dan bij niet eigenrisicodragers, neemt UWV deze taken niet over.

Waarom een re-integratiebeding in de vaststellingsovereenkomst?

Uit het bovenstaande volgt dat veel werkgevers (kleine werkgevers, die niet Eigenrisicodrager voor Ziektewet en/of WGA zijn daargelaten) er belang bij hebben op zijn minst betrokken te blijven bij de re-integratie van de medewerker, die ziek uit dienst gaat of binnen vier weken na de einddatum ziek wordt. Is de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden geëindigd, dan kan de werkgever geen invloed uitoefenen op het verloop van het reintegratietraject en wordt hij daar niet bij betrokken, als er geen duidelijke afspraken over dit onderwerp zijn gemaakt in de vaststellingsovereenkomst (beëindigingsovereenkomst).

Let op!

De werknemer die ziek uit dienst gaat, terwijl hij op het moment van het aangaan van de vaststellingsovereenkomst (beëindigingsovereenkomst) al ziek was, pleegt (meestal) een benadelingshandeling. Deze werknemer zal over het algemeen geen Ziektewetuitkering toegekend krijgen. Ook komt deze werknemer niet in aanmerking voor WW, omdat hij niet beschikbaar is voor de arbeidsmarkt.

Ontslagregelen

In onze tool kunt kiezen voor het opnemen van goed re-integratiebeding. We maken daarbij een onderscheid naar eigenrisicodragerschap of niet. Uiteraard heeft u ook de mogelijkheid geen re-integratiebeding in de vaststellingsovereenkomst op te nemen.